Urząd Gminy Joniec

14  czerwca br. w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyło się podpisanie umowy na realizację operacji typu ,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Gminie Joniec na realizację operacji  pn.,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krajęczyn, gmina Joniec” została przyznana pomoc finansowa w formie refundacji ze środków ,,EFRROW” w wysokości 410 375 zł. tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Koszt realizacji zadania  wynosi 644 940,78 zł. Celem operacji jest poprawa dostępności do infrastruktury komunikacyjnej oraz skrócenie czasu dojazdu do instytucji użyteczności publicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje o terminach składania wniosków w wersji papierowej na nowy okres zasiłkowy

  • świadczenia rodzinne od 01.08.2019 r.
  • świadczenie wychowawcze (500+) od 01.08.2019 r.
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2019 r.
  • świadczenie dobry start (300+) od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r.

Wyżej wymienione wnioski można również składać drogą elektroniczną od 01.07.2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jońcu informuje, że w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa o świadczenie wychowawcze w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. na dzieci, które w tych miesiącach nie mają ustalonego prawa. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dot. powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie GOPS w Jońcu.

Wzory wniosków można również pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje na wszystkie dzieci do 18 lat, bez względu na dochody rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

- matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo obydwojgu rodzicom, zgodnie z orzeczeniem sądu gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, albo

- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

- opiekunowi prawnemu dziecka, albo

-dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

- pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

- członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wnioski składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

W przypadku nowo narodzonego dziecka przysługuje trzymiesięczny termin złożenia wniosku – liczony od dnia urodzenia dziecka. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Ustawa umożliwi także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres, lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

8 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej w Królewie odbył się IV Bieg Królewski. Podobnie jak w poprzednim roku bieg miał specjalny charakter, ponieważ był on dedykowany autystycznemu Bartkowi. Zorganizowana kwesta miała na celu zasilić subkonto chłopca, prowadzone przez Fundację Dzieciom ,,Zdążyć z pomocą". Impreza rozpoczęła się od pokazu gimnastycznego wykonywanego przez uczniów królewskiej podstawówki. Następnie odbyła się krótka rozgrzewka, po której ruszyły starty w kilku kategoriach biegowych. W tym roku najbardziej popisały się maluchy i to ich najwięcej stanęło na starcie biegu. W trakcie imprezy prowadzona była loteria fantowa, w której każdy los wygrywał. Tradycyjnie już można było skosztować grochówki z kuchni polowej, pajdy chleba ze smalcem i ciast oraz dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Aktywnie Zakręceni pobawić się na dmuchanej zjeżdżalni, a Stajnia pod lasem z Przyborowic Górnych zaproponowała przejeżdżki konne. Koncert dla Bartka zagrał zespolik ze szkoły w Królewie. Podczas całej imprezy rozbrzmiewała muzyka Daniela Leszczyńskiego, a zabawę kończącą imprezę zapewnił zespół Lovers.

Dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w organizację IV Biegu Królewskiego. To dzięki wam konto Bartka powiększyło się o 4860,60zł zebranych do puszek kwestarskich i ok. 3000,00zł wpłaconych bezpośrednio na konto chłopca.

DZIĘKUJEMY!

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy Joniec, która odbędzie się w poniedziałek 17 czerwca 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Uprzejmie informujemy, ze obecnie wszelkich płatności w kasie Urzędu Gminy w Jońcu można dokonać za pomocą terminala płatniczego (karty płatniczej).

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Jońcu świętowano 3 czerwca. Oprócz zajęć przygotowanych przez nauczycieli, rodziców i OSP Joniec, głównym punktem tego dnia była wycieczka do twierdzy Modlin, gdzie uczniowie zapoznawali się z historią tego miejsca. Mimo uciążliwego upału humory dopisywały i zabawa była fantastyczna. Nie zabrakło również poczęstunku i zimnej wody dla ochłody.

Zdjęcia ze strony: https://www.facebook.com/pg/SPJoniec

Pod hasłem ,,Mama, tata, siostra, brat i ja to mój cały świat!" odbył się dzień rodziny w Szkole Podstawowej w Królewie. Na początku uczniowie klas 0-2 zaprezentowali swoje talenty poprzez recytowanie wierszyków i śpiewanie wesołych piosenek o rodzicach. Następnie szkolna orkiestra wykonała ,,minikoncert”. Klasa 7 i 8, pod opieką Pani Marii Zadrogi, podczas prezentacji, przytoczyła nam dzieje naszej gminy, kościołów znajdujących się w Królewie, w Jońcu i we Wronie oraz przedstawiła nam na slajdach przedmioty, będące w skansenie u Pana Lewandowskiego, którymi posługiwali się nasi przodkowie. Później był poczęstunek oraz różne zabawy i konkursy. Wszyscy świetnie się bawili, a uśmiechy nie schodziły z twarzy.

Informacja ze strony: http://krolewo.pl/

28 maja w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbył się finał ogólnopolskiego programu ,,Wygraj szansę". Nasza gminę reprezentowała Marysia Dziekańska - uczennica I klasy Szkoły Podstawowej w Jońcu, która wygrała gminne eliminacje. Podczas finału Marysia rywalizowała z 17 innymi, młodymi wokalistami z naszego okręgu, a kibicowała jej cała klasa, pani wychowawczyni Elżbieta Dylewska-Golnik, pan od muzyki Grzegorz Bauman oraz rodzice. Niestety nie udało się zająć miejsca na podium, jednak jesteśmy z niej bardzo dumni, że podjęła wyzwanie i dzielnie walczyła o swoją szansę.

GOPS w Jońcu organizuje kolonie dla dzieci rolników oraz posiada wolne miejsca. Termin kolonii 21-31.07. Miejsce Biały Dunajec. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 23 661 64 30 lub bezpośrednio w GOPS-ie w Jońcu.

Podczas środowej Sesji Rady Gminy z rąk Wójta Marka Czerniakowskiego wyróżnienia odebrały dwie bardzo utalentowane młode osoby, które dzięki swoim pasjom i talentowi odnoszą sukcesy, a także przynoszą chlubę naszej małej gminie.

Wiktoria Filipiak to uczennica Szkoły Podstawowej w Jońcu. Jej pasją jest lekkoatletyka. Brała udział w wielu zawodach na szczeblu szkolnych jak również pozaszkolnych, m.in. : udział w finale Igrzysk Młodzieży szkolnej Województwa Mazowieckiego w Kamionie, 3 miejsce w Mistrzostwach makroregionu w chodzie sportowym w Warszawie, a także 1 miejsce w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Magdalena Tok - w ubiegłym roku wzięła udział w 13. Konkursie fotograficznym „Mazowsze Bliskie Sercu” organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs składał się z dwóch etapów. W I etapie Magda wysłała zdjęcie Starego Młyna nad Wkrą, które idealnie wpasowało się w temat konkursu „Mazowsze- a czas płynie”. Fotografia zakwalifikowała się do II etapu. Nagrodą były warsztaty fotograficzne podczas których uczestnicy wykonali po dwie konkursowe fotografie. Tematami prac była „Potęga” oraz „Tu i teraz”. Spośród konkursowych fotografii jury wybrało 3 zwycięskie prace Magdy autorstwa „Misternie utkane” zajęło I miejsce. Dodatkowo dzięki licznym głosom internautów udało się jej zdobyć specjalną nagrodę publiczności za zdjęcie „Złota Godzina”. Nagrodę za wygraną w konkursie odebrała z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika podczas uroczystej gali w Sannikach k.Płocka.