Urząd Gminy Joniec

W niedzielę, 12 sierpnia w Jońcu na nowo wybudowanej scenie plenerowej miały miejsce uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystą  mszę polowa, w intencji Ojczyzny odprawił proboszcz parafii pw. św. Ludwika w Jońcu     ks. Włodzimierz Czarnomski, który również wygłosił homilię. Mszę św. Koncelebrowali    ks. Paweł Szymański pochodzący z miejscowości Joniec Kolonia oraz ks. Bogusław Jankowski dyrektor Katolickiego Centrum Kultury – Dobre Miejsce w Warszawie. Uroczystości uświetnił koncert polskich pieśni hymnicznych w wykonaniu chóru „Lira” z parafii św. Wojciecha z Nasielska pod dyrekcją Joanny Ostaszewskiej, oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP  Joniec pod dyrekcją Benedykta Cezarego Celiana wraz z solistką Agnieszką Sztabnik-Baran. W trakcie uroczystości dokonano, przecięcia wstęgi na nowo wybudowanej scenie plenerowej a dokonali tego wójt gminy Marek Czerniakowski wraz ze skarbnikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Markiem Miesztalskim. Następnie scena została poświęcona przez proboszcza parafii. Wójt gminy przekazał młodzieży z Orkiestry nowe kurtki zakupione dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego. Uroczystość zakończyła się symbolicznym wypuszczeniem w niebo 100 biało-czerwonych balonów symbolizujących 100 - lecie odzyskania niepodległości. Organizatorem uroczystości była Gmina Joniec. Natomiast patronat honorowy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

W dniu 08.08.2018 r. odbyło się podpisanie umowy z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Pana Rafała Rajkowskiego – członka Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Mariusza Młynarczyka – Zastępcę Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego”.

W imieniu Gminy Joniec umowę podpisali: Marek Czerniakowski – Wójt Gminy oraz Agnieszka Zawadzka – skarbnik.

W ramach realizacji inwestycji na działce przy Szkole Podstawowej w Królewie planujemy:

  1. budowę boiska do gry w piłkę nożną,
  2. budowę boiska wielofunkcyjnego – boisko do gry w piłkę siatkową i koszykówkę z nawierzchnią sportową multusportowa.
  3. budowę siłowni plenerowej

Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”.

W sierpniu parafia Św. Ludwika w Jońcu wraz z Urzędem Gminy w Jońcu i parafiami w Królewie i Starej Wronie organizują wycieczkę (pielgrzymkę) śladami początków  polskiej państwowości dla uczczenia 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Trasa będzie biegła przez tamę we Włocławku (miejsce śmierci Ks. Jerzego Popiełuszki), Kruszwicę (kolebkę polskiej państwowości z X wieku), Strzelno (średniowieczne kościoły), Trzemeszno (opactwo kanoników regularnych) i Gniezno (pierwszą stolicę Polski).

Wyjazd zaplanowano na 21 sierpnia 2018 roku sprzed Kościoła w Jońcu. Cena wynosi 80zł. od osoby. Zgłoszenia i płatność bezpośrednio u księży proboszczów.

Zdjęcie: http://fotowojcik.pl/id/WW147301

1 sierpnia o godzinie 17.00 w gminie Joniec zawyją syreny w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego sprzed 74 lat.

                  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Opis operacji:

  • typ/nazwa operacji: „Wyposażenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz budowa zadaszonej sceny dla celów rekreacyjno-sportowych”
  • cel operacji: Umożliwienie poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wyposażenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw oraz budowę zadaszonej sceny dla celów rekreacyjno-sportowych
  • planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty: Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.
  • nazwa działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Joniec informuje, że od dnia 01 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. do Urzędu Gminy w Jońcu rolnicy będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.

UWAGA

Szukamy właściciela psa ze zdjęć poniżej. Możliwe, że się komuś zagubił.

Ewentualnie może znajdzie się ktoś, kto zechce podarować mu nowy dom?

Pies obecnie jest zabezpieczony.

Kontakt telefoniczny: 23 661 60 41.

Serdecznie zapraszamy na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w piątek 20 lipca 2018 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jońcu.

Po raz 5 wystartował konkurs dla młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego. Tegoroczna pula środków na mikrodotacje wynosi  261.000 zł.  Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł. Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 3 miesiące.

Jaki jest cel programu?

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu, przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty.

Ważnym elementem projektów powinno być realizowanie działań wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – przedsiębiorców, samorządów i organizacji społecznych . Mikrodotacja w wysokości do 5 tyś zł. ma wesprzeć inicjatywy oddolnie i  pomóc w mobilizacji lokalnej społeczności. – mówi Daniel Prędkopowicz ze Stowarzyszenia Europa i My, koordynator programu – Chcemy pokazać że przy niewielkim wsparciu i wspólnej mobilizacji mieszkańcy nawet niewielkich miejscowości mają wpływ na swoje otoczenie.

Jakie projekty maja szanse na dofinansowanie?

Tak jak w poprzednich latach uruchomione są trzy ścieżki:

  1. Inicjatywy oddolne – inicjujące wspólne działania mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Ważnym elementem tych wniosków powinno być wspólne angażowanie obywateli, adekwatne, spójne  działania projektowe prowadzące do  dobra wspólnego oraz trwałość rezultatów.    Pula dotacji: ok. 130.500 zł.
  2. Wsparcie grup samopomocowych – projekty wspierające działania przeciw wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz z zakresu wyrównania szans. W tej ścieżce szanse maja projekty skierowane do osób chorych, z problemami natury psychicznej, społecznej lub do ich najbliższych, którzy razem z nimi borykają się z trudnościami.  Wspierane będą działania niosące nową ofertę lub nowe działania.  Nie będą wspierane typowe formy wsparcia wcześniej już stosowane.  Pula dotacji: ok. 18.000 zł.
  3. Rozwój organizacji – to projekty wspierające nowo powstałe organizacje (nie starsze niż 30 miesięcy). Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług. Pula dotacji: ok. 112.500 zł.

Co nowego?

Przez cztery lata działania programu adresowane były do wszystkich powiatów województwa mazowieckiego. Mimo to są jeszcze gminy, w których nie dofinansowano żadnego projektu. W tym roku organizatorzy konkursu skupiają się na tych obszarach. Nazwano je białymi plamami. 25% środków chcą przekazać na dofinansowanie projektów z tych gminach. 

- Dotarcie do środowisk gdzie nie złożono jeszcze żadnego wniosku lub nie dofinansowano do tej pory projektu i zaktywizowanie ich jest naszym głównym celem – mówi Hubert Pasiak, prezes Stowarzyszenia SOKIAL z Krzeska – Chcemy pomagać budować społeczeństwo obywatelskie, świadome sowich możliwości w każdej, nawet najmniejszej gminie. Temu działaniu mają służyć między innymi superwizje środowiskowe wspierające budowanie trwałych grup, mających siłę działać nie tylko w trakcje trwania programu FIO-ML ale również po jego zakończeniu.

Listę gmin do tej pory nie objętych wsparciem można znaleźć na stronie www.mazowszelokalnie.pl. Jednak składać wnioski mogą grupy i organizacje ze wszystkich gmin województwa mazowieckiego – każdy ma szansę dostać mikrodotację.

Wnioski w konkursie można składać do 19 lipca 2018 roku.

FIO-Mazowsze Lokalnie to minimum formalności. Wniosek ma formę krótkiej fiszki i jest składany w formie elektronicznej. Ocena jest dwuetapowa. Realizatorzy są zapraszani na rozmowy z ekspertami, aby przedstawić swój pomysł na lokalne działanie czy rozwój swojej organizacji.

Operatorów programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” wspierają Ambasadorzy, którzy na swoje barki przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów. Pracy tej będą służyć inspiratoria , konsultacje i wspomniane wcześniej suprewizje środowiskowe.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl

Kontakt telefoniczny: 0801 055 100 lub 22 450 98 73

Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MazowszeLokalnie

Ewa Owczarek 725 022 233

***

Dodatkowe informacje:

 „Mazowsze Lokalnie uruchamia energię społeczną”, jest projektem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Jego realizacja ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Więcej na: www.mazowszelokalnie.pl

***

Stowarzyszenie Europa i My – to niezależna organizacja pożytku publicznego, która od 2002 roku aktywnie pomaga lokalnym społecznościom, finansuje oddolne inicjatywy, promuje wolontariat i wzmacnia trzeci sektor. Do głównych działań stowarzyszenia należy także wspieranie współpracy międzypokoleniowej oraz rozwój aktywności młodzieży, Stowarzyszenie Europa i My posiada status Ośrodka Działaj Lokalnie oraz prowadzi lokalną telewizję internetową GTV Twoja okolica. www. europaimy.org.

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS – jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich działaniach na rzecz dobra publicznego. BORIS podejmuje działania zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Celem prowadzonych inicjatyw jest wspomaganie rozwoju lokalnych organizacji, a przez to – rozkwit małych lokalnych społeczności. wwwboris.org.pl

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – jest organizacją pozarządową, która realizuje i wspiera oddolne inicjatywy obywatelskie oraz animuje współpracę trzech sektorów: publicznego, biznesowego oraz społecznego na rzecz dobra wspólnego. Członkowie stowarzyszenia działają w przekonaniu, że społeczności lokalne posiadają potencjał do rozwiązywania swoich problemów. W samoorganizującym się społeczeństwie widzi główny motor prorozwojowy, który wspierać powinny działania instytucji publicznych. www.krzesk.

Osoby po 65 roku życia, zainteresowane darmowym szczepieniem przeciwko grypie, zameldowane na terenie Gminy Joniec, nie mające przeciwwskazań do szczepienia. Proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jońcu pod numerem telefonu 23 661- 64-30.